We wrześniu 2018 roku wystartował rządowy program „Czyste powietrze”, który pozwala na uzyskanie dofinansowania na wymianę starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez domy jednorodzinne

O PROGRAMIE
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być
dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
docieplenie przegród budynku
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:
• Dotacja
• Pożyczka
Terminy
• Realizacja programu: lata 2018-2029
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Nabór wniosków:
• Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco
• Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania
(elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych
właściwych WFOŚiGW
Warunek podstawowy
• Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe
na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
• Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego
źródła ciepła spełniającego wymagania programu

OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:
1. Zdobądź wiedzę Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem
priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz
instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby
budynku Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać
określone w audycie energetycznym lub przedstawione
w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez
przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
3. Wypełnij i złóż
wniosek
o dofinansowanie Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego
WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów
(np. dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu
wniosku Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która
potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę
o dofinansowanie WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu
Twojego wniosku.
6. Złóż wniosek
o płatności Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu
poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się
zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
7. Zakończenie
przedsięwzięcia Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację
przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola
przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania
projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie
przedsięwzięcia Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia
przez Przedstawiciela WFOŚiGW.WARUNKI DOFINANSOWANIA
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M
+70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym