POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tweetop Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ludowej 24c, 71-700 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000035364, działająca poprzez swój Zarząd, adres e-mail: mamrycz@tweetop.pl, tel. kontaktowy 725453195, (dalej jako „ADO”). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień i obowiązków ADO, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i świadczonych usług. Przetwarzanie danych jest:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do wykazania prawidłowości zrealizowanej usługi i przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego. Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym zaufanym Partnerom (podmiotom przetwarzającym). Dane będą przekazywane na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych. Podmioty przetwarzające przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Przysługują Pani/Panu w oparciu o obowiązujące przepisy RODO (z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych) następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację
  7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które administrator przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Ewą Bąk-Mamrycz mamrycz@tweetop.pl Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji.